Aktualności

Lokalne inicjatywy w warszawskiej dzielnicy WAWER

Macie pomysły na ciekawe inicjatywy lokalne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie? Dzielnica Wawer umożliwia zgłoszenie wniosku do Urzędu aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

 

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

 

Dzielnica Wawer m.st. Warszawy jest jednym z liderów aktywnego wykorzystywania przez mieszkańców inicjatywy lokalnej. W latach 2015–2016 złożyli aż 24 wnioski, z których zrealizowano 18 inicjatyw lokalnych.Tematyka, cel i zakres zrealizowanych inicjatyw były bardzo zróżnicowane. Trzy z nich były związane z zagadnieniami zieleni i ekologii miejskiej. Inicjatywy te łączyły aspekt integracji mieszkańców i wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości przestrzeni zielonych okolicy.

 

Więcej na stronie Urzędu: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/dofinansowanie-lokalnych-pomyslow