Aktualności

Orbitoruń - wsparcie inicjatyw w Toruniu

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

 

 Mieszkańcy Torunia mogą składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu (na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.,):

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświatywychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

JAK TO ZROBIĆ?

Szczegółowe informacje znajdują się na serwisie miejskim miasta Toruń:

http://orbitorun.pl/inicjatywalokalna.html