Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Rzeka Gwda dla każdego.

Inicjatywa lokalna UTW w Pile przysłana jako zadanie koncepcyjne projektu "Mam prawo wiedzieć i działać"

 

 

 

 

 1. Tytuł projektu. 

 

Rzeka Gwda dla każdego.

Stworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej.

 

 

 1. Opis środowiska.

 

Ścieżka leśna wzdłuż prawego brzegu Gwdy (patrząc od strony miasta). Ścieżka jest nieutwardzona,  prowadzi od elektrowni wodnej na rzece w kierunku obwodnicy Piły. Ma długość około 3 kilometrów.   Teren jest pod zarządem dwóch podmiotów – Miasta Piła oraz Nadleśnictwa Kaczory.

 

 

 1. Opis zaplanowanych działań, uzasadnienie podjęcia ich, grupa odbiorców.

 

Działania polegać będą na stworzeniu pięciu miejsc przystankowych dla osób korzystających ze ścieżki (latem jest to około 60 osób).

W miejscach tych ustawione zostaną siedziska, tablice edukacyjne ze zdjęciami i informacjami na temat gatunków miejscowej flory i fauny oraz kosze na śmieci.

Projekt kierowany jest do osób w każdym wieku.

Decyzja o jego realizacji podjęta została dlatego, że ścieżka o takiej długości, bez możliwości odpoczynku, ogranicza spektrum użytkowników. Wyklucza osoby starsze,  niepełnosprawne, rodziców z małymi dziećmi. Zmiany po realizacji projektu poszerzą krąg użytkowników ścieżki,  również  o uczniów, którzy będą mogli uczyć się aktywnie biologii w terenie.

 

 

 1. Analiza SWOT (mocne i słabe strony projektu, szanse i zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych).

 

 

Mocne strony

Słabe strony

 • nie wymaga skomplikowanych uzgodnień prawnych
 • wykorzystanie  materiałów naturalnych (drewna) na siedziska i stelaże tablic
 •  stworzenie partnerstwa Miasta Piły, Nadleśnictwa Kaczory i Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • część prac zostanie wykonanych w ramach wolontariatu (około 50 godz.)
 • inny plan zagospodarowania przestrzennego
 • brak środków finansowych
 • konieczność pozyskania sponsorów
 • konieczność zatrudnienia fachowca do opracowania treści zamieszczonych na tablicach od strony merytorycznej i graficznej

Szanse

Zagrożenia

 • zwiększenie atrakcyjności terenu
 • poszerzenie grona osób korzystających ze ścieżki
 • poprawa komfortu wypoczynku
 • aspekt edukacyjny- możliwość poznania lokalnych gatunków roślin i zwierząt
 • brak zgody zarządców terenu (lub chociażby jednego z nich)
 • trudności w pozyskaniu sponsorów
 • po realizacji- niszczenie zamontowanych urządzeń przez wandali

 

 

 

 1. Wizja i misja.

 

Wizja

Ścieżka będzie liczącym się miejscem wypoczynku, rekreacji i edukacji dla ogółu mieszkańców, a w długofalowym efekcie zdrowsze i mądrzejsze społeczeństwo w Pile.

 

Misja.

Zagospodarowanie terenu w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i robocizny.

 

 1. Cele i zamierzenia projektu.

 

S – miejsca przystankowe: siedziska,  tablice edukacyjne, kosze na śmieci  wzdłuż ścieżki nad rzeką Gwdą

M – ścieżka o długości 3 km, 5 miejsc przystankowych ( 4 miejsca do siedzenia, 1 tablica, 1 kosz na śmieci na każdym przystanku),  8 osób realizujących projekt

A – nowatorska inicjatywa Sekcji Edukacji Obywatelskiej powstałej w grupie edukacyjnej Ekologia i Ochrona Środowiska na UTW w Pile

R – czas realizacji – około 6 miesięcy, trwałość urządzeń – około 15 lat

T – termin realizacji – czerwiec 2016 r.

 

 

 1. Sojusznicy, zasoby, otoczenie.

 

 • Urząd Miasta (realizacja projektu mogłaby się odbyć w ramach projektów obywatelskich)
 • Nadleśnictwo Kaczory, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra (współpraca od wielu lat z grupą Ekologia i Ochrona Środowiska).
 • wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pomoc w opracowaniu treści zamieszczonych na tablicach, przygotowanie terenu przed montażem urządzeń, pomoc przy montażu.

 

 

8 . Budżet.

 

 • drewno na wykonanie siedzisk i stelarzy tablic – nieodpłatnie z Nadleśnictwa Kaczory i Zdrojowa Góra
 • wykonanie pięciu tablic – 1500 zł
 • zapłata za opracowanie treści tablic – 1000 zł
 • kosze na śmieci – 800 zł
 • reklama w mediach – 300 zł
 • poczęstunek dla realizatorów projektu – 200 zł
 • telefony – 100 zł
 • koordynator projektu – 600 zł
 • wolontariat słuchaczy UTW – 1000zł (50 godz. x 20 zł)

Razem 4500 zł

 

 1. Harmonogram prac i działań.

 

 • opracowanie wniosku projektowego – grudzień 2015 r.
 • uzyskanie zgody od zarządców terenu – styczeń 2016r.
 • pozyskanie funduszów od sponsorów – luty - marzec 2016 r.
 • znalezienie wykonawcy i złożenie zamówienia na opracowanie treści zamieszczonych na tablicach – marzec 2016 r.
 • zlecenie wykonania stelarzy do tablic – kwiecień 2016 r.
 • wytyczenie miejsc przystankowych i lokalizacja tablic edukacyjnych - maj 2016 r.
 • przygotowanie terenu na miejsca przystankowe (niwelacja i uporządkowanie terenu)
 • transport siedzisk , stelarzy , tablic i koszy na śmieci na miejsce montażu – czerwiec 2016 r.
 • zamontowanie urządzeń w miejscu docelowym – czerwiec 2016 r.
 • reklama w mediach (miejskie gazetki bezpłatne, radio, TV lokalna)

   -  maj - lipiec 2016 r.

 

 

 1. Zarządzanie ryzykiem.

 

Terminowemu wykonaniu harmonogramu zadań może zagrozić:

 • niesprzyjająca pogoda
 • wycofanie się sponsorów
 • opóźnienia ze strony firm wykonujących zlecenia

 

Czynnikowi drugiemu i trzeciemu można zapobiec, zawierając pisemne umowy ze sponsorami, a ze zleceniobiorcami umowy z klauzulami zawierającymi kary umowne za opóźnienia.

 

 1. Ewaluacja

 

Po realizacji projektu ocenie podlegać będą następujące czynniki :

 • jak układała się współpraca w zespole?
 • jak zadziałało partnerstwo: UTW – Nadleśnictwa – Urząd Miasta

(czy warto je kontynuować w przyszłości)?                       

 • czy zostały zrealizowane wszystkie założenia projektu (jakość surowca, wykonania, treści merytorycznych, zgodność z zaplanowanym budżetem)?
 • czy udało się dotrzeć do szerokiego gremium - czy wzrosła ilość osób spacerujących zagospodarowaną ścieżką?