Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Ratujemy pszczoły, trzmiele - budujemy im hotele.

Projekt UTW Tuchola dotyczący przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających (budowy domków dla owadów), przysłany jako zadanie koncepcyjne projektu "Mam prawo wiedzieć i działać"

 

 

 

 

1. Tytuł projektu

Ratujemy pszczoły, trzmiele  - budujemy im hotele.

 

2. Opis środowiska

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu tucholskiego, położonego w obrębie   Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Rezerwat Biosfery jest obszarem, na którym w szczególny sposób podkreśla się współistnienie człowieka i przyrody, dlatego też tym bardziej cenne jest prowadzenie na tym terenie edukacyjnych akcji ekologicznych  skierowanych do mieszkańców.  Problemem zgłaszanym przez lokalnych rolników, sadowników, posiadaczy działek i  pszczelarzy jest, podobnie jak w całej Polsce, zjawisko zanikania dzikich pszczół, trzmieli oraz pszczół miodnych i innych owadów zapylających. Jednym z rozwiązań tego problemu, możliwym do realizacji na skalę lokalną jest budowa domków- hoteli dla owadów. Nie sztuką jest jednak zakupienie gotowych domków w sklepie. Dużo ważniejsze jest uświadomienie mieszkańcom, po co nam owady zapylające, co się stanie jeżeli ich zabraknie. Dlatego tez planujemy przeprowadzenie warsztatów składających się z części teoretycznej (korzyści wynikające z odrodzenia populacji owadów zapylających) oraz praktycznej (zasady budowania domków dla owadów). Domki, które powstaną podczas warsztatów zostaną zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych (w ogródku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi, przy budynku Dyrekcji Tucholskiego Parku Krajobrazowego,  w Gołąbku przy siedzibie Nadleśnictwa Tucholi oraz na trenie ogródków działkowych uprawianych przez seniorów zaangażowanych w realizację projektu. Osoby uczestniczące w warsztatach dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy będą mogły zbudować domki do wykorzystania w swoich ogródkach przydomowych. 

Ważnym elementem projektu będzie integracja międzypokoleniowa i edukacja seniorów, dzieci oraz ich rodziców. W związku  z tym warsztatach, obok słuchaczy UTW będą brały udział dzieci – wnuki seniorów oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi.

Zajęcia edukacyjne odbędą się w siedzibie  Tucholskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i Nadleśnictwie Tuchola  w Gołąbku. Podczas zajęć w sali edukacyjnej TPK i Nadleśnictwa Tuchola skupimy się na zdobyciu wiedzy i umiejętności związanych z potrzebą pomocy dziko żyjącym owadom zapylającym, takim jak pszczoły murarki czy trzmiele, które nie tworzą rojów. Planuje się także wizytę w Wiosce Miodowej w Wielkim Mędromierzu (15 km od Tucholi). Na miejscu, w pasiece uczestnicy dowiedzą się, jaki tryb życia prowadzą pszczoły miodne hodowane przez człowieka i skąd bierze się miód. Zwiedzą też izbę tradycji pszczelarskich. Będzie  okazja do zapoznania się z innymi pożytkami pszczelimi (warsztaty robienia świeczek z wosku pszczelego).

Taka wizyta przewidziana jest na początku realizacji projektu, żeby uzmysłowić uczestnikom, że nie tylko pszczoły miodne są ważne, ale również owady dziko żyjące, jeszcze bardziej skuteczne w zapylaniu roślin od czego zależą ich plony.

 

3. Analiza SWOT projektu

 

Mocne strony

 

Duże zainteresowanie uczestników UTW – osób posiadających ogródki działkowe, czyli mogących wykorzystać efekty projektu w praktyce

Zaangażowanie seniorów we współpracę z wnukami i młodzieżą szkolną w procesie realizacji projektu.

 

 

Słabe strony

 

Potrzeba przełamania obaw niektórych rodziców, co do zagrożenia użądleniem ich dzieci przez wspomniane owady.

 

Szanse

 

Współpraca międzypokoleniowa seniorów oraz dzieci, rodziców i nauczycieli.

Wsparcie ze strony Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Tuchola oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie w zakresie zajęć edukacyjnych.

Istniejąca oferta Wioski Miodowej

 

Zagrożenia

Trudności w pozyskaniu osoby do przeprowadzenia warsztatów, która będzie posiadała odpowiednie kompetencje i zarazem będzie umiała pracować z dziećmi

 

Wandalizm – zniszczenie domków przez osoby postronne.

 

 

4. Wizja i misja

Realizacja projektu międzypokoleniowego „Ratujemy pszczoły, trzmiele - budujemy im hotele” będzie miała zdecydowanie funkcję dydaktyczną. Umożliwi uświadomienie sobie i zrozumienie tajników życia dziko żyjących, bardzo skutecznych owadów zapylających, które potrzebują wsparcia. W wyniku chemizacji rolnictwa oraz intensywnego eksploatowania gruntów, a także nowoczesnej zabudowy,  mamy do czynienia z drastycznym zmniejszeniem liczebności tych owadów. Utraciły one swoje naturalne siedliska.

Sądzimy też, że dzięki realizacji zadań projektowych uda się pozyskać większą życzliwość społeczności lokalnej dla tych owadów i pozbycie się uprzedzeń. W konsekwencji, kiedy staną już domki dla owadów, będą one bezpieczną ostoją dla ich mieszkańców.

Przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów. W Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi podczas zebrania rodzice uzyskają obszerną informację na temat realizacji projektu.

 

5. Cele i zamierzenia projektu

Celem projektu jest  poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez przeszkolenie  kilkunastu  osób w zakresie budowy domków dla owadów zapylających.

Celem projektu jest  poszerzenie świadomości ekologicznej kilkudziesięciu mieszkańców poprzez przeprowadzenie warsztatów w zakresie budowy domków dla owadów zapylających i wizyty studyjne.

 

6. Opis zaplanowanych działań

 

1. Wizyta w Wiosce Miodowej (zwiedzanie pasieki oraz izby tradycji pszczelarskich, warsztaty robienia świec z wosku pszczelego)

Ilość osób – 15 seniorów i 25 uczniów.

Czas – 2 godziny z przerwą

 

2. Warsztaty teoretyczne dotyczące konieczności ochrony owadów zapylających

Dla słuchaczy UTW w Tucholi wykład przeprowadzony przez pracownika Parku Narodowego Bory Tucholskie.(1 godzina zegarowa)

Dla grupy dzieci oddzielne zajęcia edukacyjne w siedzibie TPK w Tucholi. (45 min.)

 

3. Warsztaty praktyczne dotyczące budowania domków dla owadów.

Wspólne zajęcia grupy seniorów i dzieci w Gołąbku w Sali edukacyjnej Nadleśnictwa Tuchola.

 

4. Akcja promocyjna dotycząca efektów projektu (stawiamy duży domek przy szkole i dookoła tego robimy otoczkę dla mieszkańców: wystawa domków, konkursy wiedzy o owadach zapylających)

 

7. Sojusznicy, zasoby. Otoczenie

  • Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr  5 w Tucholi
  • Dyrekcja Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego Bory Tucholskie
  • Nadleśnictwo Tuchola
  • Pszczelarze

 

8. Budżet

Załącznik Excell – kwoty są  szacunkowe

 

9. Harmonogram prac i działań

Lp.

Data

Podjęte działania

1.

22.10.2015

Spotkanie  seniorów zrzeszonych w UTW i omówienie sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnej dzięki dostrzeganiu ich i własnemu zaangażowaniu we wprowadzenie korzystnych zmian.

Zachęcenie do współpracy w realizacji projektu „Mam prawo wiedzieć i działać”.

2.

03.11.2015

Spotkanie grupy seniorów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

„Burza mózgów” w celu ustalenia problemów lokalnych i tematu projektu.

 

3.

17.11.2015

Wspólne przyjęcie tematu projektu dotyczącego ochrony owadów zapylających „Ratujemy pszczoły, trzmiele i budujemy im hotele”.

Podział zadań do wykonania:

- pozyskanie młodych uczestników projektu – uczniów szkoły podstawowej

- pozyskanie wsparcia instytucji

 

- pozyskanie wsparcia działkowców i stolarza

- pozyskanie współpracy pszczelarzy

- koordynacja wszystkich działań

 

4.

01.12.15

Zatwierdzenie treści karty projektu.

Szacunkowe ustalenie budżetu projektu.

5.

Wiosna 2016

W przypadku uzyskania środków na realizację projektu podjęcie działań edukacyjnych i wykonanie domków dla owadów zapylających zgodnie z założonymi celami.

 

10. Zarządzanie ryzykiem

Terminowemu wykonaniu harmonogramu mogą zagrozić:

- trudność w pozyskaniu wsparcia rodziców dzieci i młodzieży,

- pozyskanie środków na transport uczestników warsztatów do Gołąbka i M. Mędromierza

- trudności w zdobyciu materiałów do budowy domków.