Aktualności

Łódź Aktywnych Obywateli

Jeśli mieszkańcy Łodzi uznają, że na danym terenie konieczna jest określona inwestycja lub inne działania, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do administracji samorządowej Łodzi. 


Zakres podejmowanych w tych ramach działań jest bardzo szeroki. Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.


Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.


Procedura składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowana. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

W budżecie miasta na rok 2015 na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi przeznaczono kwotę 300 tys. zł. Mamy nadzieję, że nie niższa kwota będzie przewidzana w 2016 roku. Zapraszamy do zaglądania na stronę: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/

 

Uwaga - równolegle w Łodzi corocznie uruchamiany jest nabór wniosków dp budżetu partcycpacyjnego. Budzet na 2016 rok, który wynosił 40 mln złotych został już rozdzielony. Kolejny nabór wniosków na wiosnę - zalądajcie na stronę:  http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/